กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วย

Chart.
No.
Ward
จำนวนผู้ป่วย
วิกฤต
หนัก
กึ่งหนัก
ปานกลาง
พักฟื้น
ไม่ระบุ
1 อายุรกรรมชาย1
52
9
5
29
1
3
5
2 อายุรกรรมชาย2
40
6
3
20
5
2
4
3 อายุรกรรมหญิง1
36
7
4
21
1
3
4 อายุรกรรมหญิง2
31
4
1
18
2
2
4
5 เฉลิมรักษ์1
4
4
6 เฉลิมรักษ์2
12
12
7 เฉลิมรักษ์3
12
1
9
2
8 เฉลิมรักษ์4
9
9
9 ศัลย์อุบัติเหตุ
27
5
1
15
4
2
10 ศัลยกรรมชาย2
40
4
1
17
12
6
11 ศัลยกรรมหญิง
34
5
24
5
12 ไมตรีประชา4
12
8
4
13 ไมตรีประชา5
11
6
5
14 ศัลยกรรมกระดูกชาย
22
1
6
15
15 ศัลยกรรมกระดูกหญิง
21
5
4
10
2
16 ตา หู คอ จมูก
17
1
3
11
2
17 สูติกรรม (หลังคลอด)
31
10
10
11
7
18 นรีเวชกรรม
5
1
3
1
19 กุมารเวชกรรม
14
3
9
2
20 บริบาลทารกแรกเกิด
4
1
2
1
21 สงฆ์อาพาธ
17
12
3
2
22 ห้องคลอด
2
1
1
23 ICU ศัลยกรรม
9
9
24 ICU กุมารเวชกรรม
7
5
2
25 ICU อายุรกรรม
9
9
Update ข้อมูล ณ.วันที่    23/10/2561 17:10:00