กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วย

Chart.
No.
Ward
จำนวนผู้ป่วย
วิกฤต
หนัก
กึ่งหนัก
ปานกลาง
พักฟื้น
ไม่ระบุ
1 อายุรกรรมชาย1
31
2
29
2 อายุรกรรมชาย2
47
3
1
1
42
3 อายุรกรรมหญิง1
40
8
32
4 อายุรกรรมหญิง2
38
1
37
5 เฉลิมรักษ์1
2
2
6 เฉลิมรักษ์2
1
1
7 เฉลิมรักษ์3
2
2
8 เฉลิมรักษ์4
3
3
9 ศัลย์อุบัติเหตุ
22
2
20
10 ศัลยกรรมชาย2
37
37
11 ศัลยกรรมหญิง
40
5
4
31
12 ไมตรีประชา4
7
3
4
13 ไมตรีประชา5
10
2
1
7
14 ศัลยกรรมกระดูกชาย
22
22
15 ศัลยกรรมกระดูกหญิง
21
1
6
4
10
16 จักษุ โสต ศอ นาสิก
13
2
11
17 สูติกรรม (หลังคลอด)
25
4
14
7
6
18 นรีเวชกรรม
22
2
20
19 กุมารเวชกรรม
7
5
2
20 บริบาลทารกแรกเกิด
9
4
2
1
2
21 สงฆ์อาพาธ
9
1
8
22 ห้องคลอด
6
6
23 ICU ศัลยกรรม
6
6
24 ICU กุมารเวชกรรม
4
4
25 ICU อายุรกรรม
9
8
1
26 ผ่าตัดวันเดียวกลับ
5
5
27 ร้อยสุข5
13
11
2
28 ร้อยสุข6
12
9
3
Update ข้อมูล ณ.วันที่    28/01/2564 13:01:47