กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วย

Chart.
No.
Ward
จำนวนผู้ป่วย
วิกฤต
หนัก
กึ่งหนัก
ปานกลาง
พักฟื้น
ไม่ระบุ
1 อายุรกรรมชาย1
37
5
4
19
6
3
2 อายุรกรรมชาย2
28
6
2
13
4
2
1
3 อายุรกรรมหญิง1
38
10
4
23
1
4 อายุรกรรมหญิง2
28
9
1
14
2
1
1
5 เฉลิมรักษ์1
9
9
6 เฉลิมรักษ์2
12
1
10
1
7 เฉลิมรักษ์3
11
10
1
8 เฉลิมรักษ์4
11
11
9 ศัลย์อุบัติเหตุ
25
4
4
13
1
3
10 ศัลยกรรมชาย2
27
1
13
11
2
11 ศัลยกรรมหญิง
20
1
7
11
1
12 ไมตรีประชา4
12
6
5
1
13 ไมตรีประชา5
13
4
9
14 ศัลยกรรมกระดูกชาย
21
3
18
15 ศัลยกรรมกระดูกหญิง
7
1
6
16 ตา หู คอ จมูก
17
1
4
12
17 สูติกรรม (หลังคลอด)
14
1
7
4
2
3
18 นรีเวชกรรม
18
3
11
4
19 กุมารเวชกรรม
17
2
11
3
1
20 บริบาลทารกแรกเกิด
5
2
1
1
1
21 สงฆ์อาพาธ
15
10
5
22 ห้องคลอด
4
4
23 ICU ศัลยกรรม
6
4
2
24 ICU กุมารเวชกรรม
5
2
3
25 ICU อายุรกรรม
11
10
1
Update ข้อมูล ณ.วันที่    19/02/2562 20:00:02