กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วย

Chart.
No.
Ward
จำนวนผู้ป่วย
วิกฤต
หนัก
กึ่งหนัก
ปานกลาง
พักฟื้น
ไม่ระบุ
1 อายุรกรรมชาย1
51
51
2 อายุรกรรมชาย2
50
50
3 อายุรกรรมหญิง1
31
31
4 อายุรกรรมหญิง2
34
1
1
32
5 เฉลิมรักษ์1
11
4
7
6 เฉลิมรักษ์2
20
20
7 เฉลิมรักษ์3
14
14
8 เฉลิมรักษ์4
3
3
9 ศัลย์อุบัติเหตุ
31
31
10 ศัลยกรรมชาย2
44
1
43
11 ศัลยกรรมหญิง
36
3
1
13
12
7
12 ไมตรีประชา4
10
3
1
6
13 ไมตรีประชา5
13
1
2
1
9
14 ศัลยกรรมกระดูกชาย
24
1
23
15 ศัลยกรรมกระดูกหญิง
24
24
16 จักษุ โสต ศอ นาสิก
16
16
17 สูติกรรม (หลังคลอด)
26
5
11
10
18 นรีเวชกรรม
21
21
19 กุมารเวชกรรม
2
1
1
20 บริบาลทารกแรกเกิด
8
2
1
2
3
21 สงฆ์อาพาธ
1
1
22 ห้องคลอด
5
5
23 ICU ศัลยกรรม
8
1
7
24 ICU กุมารเวชกรรม
9
4
5
25 ICU อายุรกรรม
7
7
26 ผ่าตัดวันเดียวกลับ
1
1
27 ร้อยสุข5
14
1
13
28 ร้อยสุข6
12
1
11
Update ข้อมูล ณ.วันที่    22/10/2564 05:01:32