กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วย

Chart.
No.
Ward
จำนวนผู้ป่วย
วิกฤต
หนัก
กึ่งหนัก
ปานกลาง
พักฟื้น
ไม่ระบุ
1 อายุรกรรมชาย1
39
39
2 อายุรกรรมชาย2
26
1
25
3 อายุรกรรมหญิง1
28
2
26
4 อายุรกรรมหญิง2
35
2
33
5 เฉลิมรักษ์1
5
5
6 เฉลิมรักษ์2
8
2
6
7 เฉลิมรักษ์3
1
1
8 เฉลิมรักษ์4
1
1
9 ศัลย์อุบัติเหตุ
19
7
1
7
4
10 ศัลยกรรมชาย2
42
42
11 ศัลยกรรมหญิง
41
1
2
9
11
18
12 ไมตรีประชา4
10
3
1
6
13 ไมตรีประชา5
1
1
14 ศัลยกรรมกระดูกชาย
26
1
25
15 ศัลยกรรมกระดูกหญิง
32
32
16 จักษุ โสต ศอ นาสิก
25
25
17 สูติกรรม (หลังคลอด)
9
1
7
1
18 นรีเวชกรรม
11
1
10
19 กุมารเวชกรรม
20
20
20 บริบาลทารกแรกเกิด
4
4
21 สงฆ์อาพาธ
1
1
22 ห้องคลอด
5
5
23 ICU ศัลยกรรม
5
2
1
2
24 ICU กุมารเวชกรรม
8
8
25 ICU อายุรกรรม
9
9
26 ผ่าตัดวันเดียวกลับ
1
1
27 ร้อยสุข5
13
10
2
1
28 ร้อยสุข6
9
1
5
3
Update ข้อมูล ณ.วันที่    27/06/2565 13:01:34