กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วย

Chart.
No.
Ward
จำนวนผู้ป่วย
วิกฤต
หนัก
กึ่งหนัก
ปานกลาง
พักฟื้น
ไม่ระบุ
1 อายุรกรรมชาย1
29
6
4
14
3
1
1
2 อายุรกรรมชาย2
25
5
8
9
1
2
3 อายุรกรรมหญิง1
31
7
6
14
4
4 อายุรกรรมหญิง2
30
3
1
15
9
2
5 เฉลิมรักษ์1
8
8
6 เฉลิมรักษ์2
11
10
1
7 เฉลิมรักษ์3
9
1
6
2
8 เฉลิมรักษ์4
11
11
9 ศัลย์อุบัติเหตุ
40
6
7
22
4
1
10 ศัลยกรรมชาย2
39
1
21
10
7
11 ศัลยกรรมหญิง
19
1
7
6
1
4
12 ไมตรีประชา4
10
8
2
13 ไมตรีประชา5
11
5
6
14 ศัลยกรรมกระดูกชาย
17
9
8
15 ศัลยกรรมกระดูกหญิง
13
6
6
1
16 ตา หู คอ จมูก
14
3
11
17 สูติกรรม (หลังคลอด)
17
1
2
9
5
1
18 นรีเวชกรรม
9
2
4
3
19 กุมารเวชกรรม
13
2
7
4
20 บริบาลทารกแรกเกิด
6
1
5
21 สงฆ์อาพาธ
16
11
4
1
22 ห้องคลอด
3
3
23 ICU ศัลยกรรม
8
8
24 ICU กุมารเวชกรรม
6
1
5
25 ICU อายุรกรรม
10
9
1
Update ข้อมูล ณ.วันที่    10/12/2561 23:12:00