กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วย

Chart.
No.
Ward
จำนวนผู้ป่วย
วิกฤต
หนัก
กึ่งหนัก
ปานกลาง
พักฟื้น
ไม่ระบุ
1 อายุรกรรมชาย1
32
4
3
17
4
4
2 อายุรกรรมชาย2
36
1
4
20
6
1
4
3 อายุรกรรมหญิง1
34
7
3
20
4
4 อายุรกรรมหญิง2
34
4
5
21
1
3
5 เฉลิมรักษ์1
11
1
9
1
6 เฉลิมรักษ์2
11
1
9
1
7 เฉลิมรักษ์3
9
1
7
1
8 เฉลิมรักษ์4
8
8
9 ศัลย์อุบัติเหตุ
17
2
3
12
10 ศัลยกรรมชาย2
36
2
18
15
1
11 ศัลยกรรมหญิง
28
3
9
15
1
12 ไมตรีประชา4
13
1
7
4
1
13 ไมตรีประชา5
12
6
6
14 ศัลยกรรมกระดูกชาย
12
1
5
5
1
15 ศัลยกรรมกระดูกหญิง
18
6
7
1
4
16 ตา หู คอ จมูก
16
2
12
2
17 สูติกรรม (หลังคลอด)
15
2
4
9
18 นรีเวชกรรม
12
7
5
19 กุมารเวชกรรม
12
3
4
3
2
20 บริบาลทารกแรกเกิด
6
2
2
2
21 สงฆ์อาพาธ
13
10
3
22 ห้องคลอด
5
1
3
1
23 ICU ศัลยกรรม
6
5
1
24 ICU กุมารเวชกรรม
7
6
1
25 ICU อายุรกรรม
11
11
Update ข้อมูล ณ.วันที่    03/05/2562 22:00:02