กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วย

Chart.
No.
Ward
จำนวนผู้ป่วย
วิกฤต
หนัก
กึ่งหนัก
ปานกลาง
พักฟื้น
ไม่ระบุ
1 อายุรกรรมชาย1
33
1
32
2 อายุรกรรมชาย2
32
32
3 อายุรกรรมหญิง1
38
2
36
4 อายุรกรรมหญิง2
36
1
1
34
5 เฉลิมรักษ์1
6
6
6 เฉลิมรักษ์2
1
1
7 เฉลิมรักษ์3
1
1
8 เฉลิมรักษ์4
1
1
9 ศัลย์อุบัติเหตุ
28
3
6
6
13
10 ศัลยกรรมชาย2
45
45
11 ศัลยกรรมหญิง
36
4
14
4
14
12 ไมตรีประชา4
11
1
4
1
5
13 ไมตรีประชา5
12
2
2
8
14 ศัลยกรรมกระดูกชาย
15
1
14
15 ศัลยกรรมกระดูกหญิง
16
16
16 จักษุ โสต ศอ นาสิก
16
16
17 สูติกรรม (หลังคลอด)
9
1
8
3
18 นรีเวชกรรม
8
8
19 กุมารเวชกรรม
17
17
20 บริบาลทารกแรกเกิด
2
2
21 สงฆ์อาพาธ
1
1
22 ห้องคลอด
5
5
23 ICU ศัลยกรรม
5
1
1
3
24 ICU กุมารเวชกรรม
7
7
25 ICU อายุรกรรม
8
6
2
26 ผ่าตัดวันเดียวกลับ
1
1
27 ร้อยสุข5
14
10
4
28 ร้อยสุข6
12
1
11
Update ข้อมูล ณ.วันที่    27/03/2566 18:01:28