กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วย

Chart.
No.
Ward
จำนวนผู้ป่วย
วิกฤต
หนัก
กึ่งหนัก
ปานกลาง
พักฟื้น
ไม่ระบุ
1 อายุรกรรมชาย1
28
28
2 อายุรกรรมชาย2
31
31
3 อายุรกรรมหญิง1
23
23
4 อายุรกรรมหญิง2
22
22
5 เฉลิมรักษ์1
1
1
6 เฉลิมรักษ์2
1
1
7 เฉลิมรักษ์3
2
2
8 เฉลิมรักษ์4
3
3
9 ศัลย์อุบัติเหตุ
31
1
30
10 ศัลยกรรมชาย2
28
28
11 ศัลยกรรมหญิง
20
20
12 ไมตรีประชา4
10
10
13 ไมตรีประชา5
12
12
14 ศัลยกรรมกระดูกชาย
13
13
15 ศัลยกรรมกระดูกหญิง
9
9
16 จักษุ โสต ศอ นาสิก
2
2
17 สูติกรรม (หลังคลอด)
1
1
10
18 นรีเวชกรรม
4
4
19 กุมารเวชกรรม
5
5
20 บริบาลทารกแรกเกิด
6
1
4
1
21 สงฆ์อาพาธ
3
3
22 ห้องคลอด
4
4
23 ICU ศัลยกรรม
6
1
5
24 ICU กุมารเวชกรรม
7
7
25 ICU อายุรกรรม
8
8
26 ผ่าตัดวันเดียวกลับ
2
2
27 ร้อยสุข5
13
13
28 ร้อยสุข6
11
11
Update ข้อมูล ณ.วันที่    06/07/2563 19:56:23